Jdi na obsah Jdi na menu
 

kácení stromů v osadě mlaka

Ke kauze Pokácené stromy

 

Stručně:

 

V lednu a únoru 2008 byly v osadě Mlaka pokáceny stromy. Většinou zdravé, mohutné stromy, a nebylo jich málo. Poté, co jsme vyjádřili s tímto kácením nesouhlas a požádali paní starostku o vysvětlení, se v obci rozpoutala válka, která trvá dodnes. Na počátku byl skutečně pouhý nesouhlas a žádost o informace. Zdálo by se, že jsou to zcela legitimní kroky, které může občan demokratické země podniknout vůči úřadu. V naší obci to však stačilo k tomu, aby s námi paní starostka začala tvrdě bojovat velmi nevybíravými zbraněmi.

 

Všechny stromy byly skutečně pokáceny nelegálně, bez řádného povolení. Většina patrně proto, že lidé za příslib zdarma získaného dřeva ochotně provedli probírku porostů kolem rybníků, aniž k tomu bylo vystaveno povolení. Tři vzrostlé, zdravé břízy, jejichž pokácení nás pobouřilo nejvíce, byly pokáceny jedině a pouze proto, že vadily konkrétnímu člověku, jemuž padalo listí na zahradu. Pokácel je svévolně a bez povolení. Dle jeho sdělení a sdělení paní starostky mu to paní starostka na ústní žádost ústně povolila, což je nepřípustné. (Kdyby to totiž přípustné bylo, umožňovalo by to starostům vydávat jakákoli rozhodnutí o obecních záležitostech zcela svévolně a nekontrolovatelně).

 

Od samého počátku jsme se setkávali se vším, jen ne s jednáním „na rovinu“, ke kterému jsme paní starostku opakovaně výslovně vyzývali. Místo toho nám byly předkládány lži a padělané dokumenty, a to nejen nám, ale i ostatním občanům. Od prvního jednání jsme vysvětlovali paní starostce, že nám nejde o to dosáhnout potrestání viníků, ale o jasné záruky ze strany obce, že se takové kroky nebudou opakovat. Že nám jde o řádné transparentní rozhodování o obecních záležitostech a o jednání na rovinu. Tím jsme však šlápli na velmi citlivé kuří oko (a pravděpodobně nejen paní starostce) a nad důsledky nestíháme kroutit hlavou. Je to velmi poučná životní zkušenost.

 

Jde nám o to, aby nikdo nemohl svévolně vzít motorovou pilu a pokácet stromy na návsi. Jde nám o to, aby nebyl měněn územní plán, aniž o tom kdokoli ví. Jde nám o to, aby nebyl obecní majetek rozprodáván hluboko pod cenou. Jde nám o to, aby projekty, které obec realizuje, odrážely skutečné potřeby jejích občanů a aby byly s občany otevřeně a smysluplně projednávány. Jde nám o to, aby občan mohl beztrestně veřejně vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím obce nebo kritiku jejích kroků. Jde nám o to, aby občan, který přijde na úřad žádat o informace, o vysvětlení či o sdělení záměrů, dostal vždy, bez skrupulí a následných trestů plnou a pravdivou odpověď.

 

V následujícím textu najdete podrobnosti o případu, kopie dokumentů a získané informace. Ještě stojí za zmínku, že jsme při získávání těchto informací čelili jednoznačné neochotě a snaze nám informace nezpřístupnit. Například neoprávněným vybíráním poplatků za ně. Nebo výslovným odmítnutím informace poskytnout. Nebo tak, že ve chvíli, kdy jsme vstoupili do kanceláře, paní starostka právě neodkladně někam spěchala, a to přesto, že byly úřední hodiny.

 

Víme, že i další občané se s takovým jednáním setkali. Je jasné, že díky němu se paní starostka již mnoha „obtěžujících občanů“ účinně zbavila. Považujeme takové chování vůči občanům za nepřípustné a chceme podporovat ty, kteří žádají po obci informace, aby se nevzdávali příliš brzy.

 

Kauza krok po kroku

 

Pokud vás zajímají podrobnosti o této kauze, čtěte dále:

 

Leden 2008

 

V lednu 2008 se v Mlakách konalo setkání občanů, na němž paní starostka lidem představila projekt na opravu místních komunikací v Mlakách, na který obec hodlala požádat o dotaci z fondů EU ke konci roku 2008. Součástí tohoto projektu byl i projekt ing. Ševčíka na úpravu zeleně a veřejných prostranství. V tomto projektu nebyla (a není) ani zmínka o kácení stromů (vyjma probírku porostů do 10 cm průměru kmene a zdravotní řez tří vyjmenovaných lip!). Následně se paní starostka na tento projekt vytrvale odvolávala s tím, že kácení probíhá v souladu s tímto projektem a je součástí jeho realizace! Toto je jednoznačná účelová lež. Lež, která se paní starostce zatím vyplatila - tímto tvrzením totiž získala na svou stranu vášnivou podporu některých obyvatel Mlak – zrodil se tak argument, že ti, kteří šťourají do pokácených stromů, ohrožují projekt na opravu silnic v osadě, na kterém všem velmi záleží – ač je tento argument holý nesmysl, drží se ho většina lidí dodnes. Stromy, které padly, nijak v projektu nefigurují a jejich pokácení s projektem nijak nesouvisí. Spojení vytvořila paní starostka až dodatečně. Kdyby kácení v projektu skutečně bylo a byly na něj v rámci projektu požadované finance, byl by projekt skutečně ohrožen (ne námi, ale obcí samotnou!), neboť by si v něm obec nárokovala finance na něco, co již bylo uskutečněno a to nelze! Naštěstí kácení stromů v projektu není a nikdy nebylo!

Dále nám paní starostka a pan zastupitel Pekárek opakovaně tvrdili, že ing. Ševčík osobně označil stromy, které mají být pokáceny. Ing. Ševčík na přímý dotaz, zda označoval stromy ke kácení, výslovně a opakovaně řekl, že žádné stromy neoznačoval a žádné kácení nenavrhoval.

Na lednové schůzce podepsali ti občané, kteří byli pro projekt oprav silnic účastníky řízení, souhlas s projektem – jako účastníci řízení. Následně nám někteří naši spoluobčané namítali, co se bouříme proti kácení stromů, když jsme to na schůzce podepsali. To, co jsme podepsali, nemělo s kácením stromů žádnou souvislost!

Na schůzce paní starostka pouze sdělila, že by bylo třeba provést probírku hustých porostů na březích rybníků a pokud to občané udělají svépomocí, obec tím ušetří, a občané si za odměnu budou moci vzít dřevo. Několik dní po tomto sdělení již většina stromů kolem rybníků ležela.

Paní starostka nám v ústním jednání sdělila, že i ji samotnou překvapilo, jak rychle se do toho lidé pustili a kolik stromů pokáceli. Toto sdělení však následně popřela.

 

 

Únor 2008

V únoru 2008 byly pokáceny tři mohutné zdravé břízy na návsi, pod nimiž se nalézalo mraveniště chráněných lesních mravenců a rostly pod nimi kozáci. Tyto břízy byly pokáceny pouze proto, že jejich listí padalo jednomu člověku na zahradu a údajně břízy ubíraly vláhu jeho stromům. Došla nám trpělivost a obrátili jsme se na paní starostku s žádostí o vysvětlení. Její první odpověď zněla: kácení je řádně povoleno, povolení visí na nástěnce. To byla první neomalená lež – na nástěnce v té době visela pouze výzva firmy E-ON, aby vlastníci stromů, které zasahují do elektrického vedení, stromy seřízli kvůli bezpečnosti. Paní starostka je zřejmě zvyklá vypořádat se s žádostmi o informace podobným způsobem – čtěte dále. Oponovali jsme, že povolení na nástěnce nevisí. Paní starostka během 2 minut vytvořila další verzi – „je to v projektu ing. Ševčíka a vyžadovala to policie kvůli připravované opravě silnic“. Další neomalená lež. Stanovisko policie k projektu oprav silnic obdržela obec na konci ledna 2008, to už stromy kolem rybníků ležely. Navíc toto stanovisko vyžaduje bezpečnou vzdálenost pevných překážek od silnice, za kterou nelze považovat vzdálenost 2m. (Obec nedávno vysadila nové stromy podél silnice ve vzdálenosti menší než 1m!). Pařezy po poražených břízách stojí přibližně 2m od silnice! (Navíc, pokud policie podmíní realizaci nějakého projektu pokácením stromů, je nesmysl je kácet rok před tím, než se vůbec rozhodne, zda se projekt bude realizovat a v jaké konečné podobě!) když jsme zapochybovali i o tomto sdělení, přidala argument, že břízy byly staré, nemocné a bezprostředně ohrožovaly zdraví a život lidí. Břízy byly staré max. 35 let, byly mohutné a zdravé, viz fotografie.

Fotografie pokácených bříz

Pokácené břízy před a po

Předali jsme paní starostce písemnou žádost o kopii povolení ke kácení, neboť jsme chtěli mít písemný doklad – poté, co v ústním jednání střídala jedna smyšlenka druhou. Jako odpověď jsme obdrželi Oznámení o kácení - dokument evidentně vystavený zpětně. Dokument je sice datovaný 7.12.2007, ale z mnoha detailů je zcela nesporné, že ho paní starostka vyrobila zpětně, někdy v lednu-únoru 2008 (antedatování veřejné listiny osobou ve veřejné funkci představuje porušení dvou paragrafů trestního zákona!). Odvolává se v něm na požadavek policie, který je přiložen a je datován 29.ledna 2008, také přiložené výpisy z listu vlastnictví jsou datovány 23.1. a 31.1.2008 a 19.2.2008, tzn. že přílohy, o něž se oznámení opírá, jsou o měsíc až dva pozdějšího data, než oznámení samotné. Toto byl další pokus nakrmit nás lží.

 

Odpověď na naši žádost o kopii povolení.

 

 

Projekt ing. Ševčíka na úpravu zeleně a veřejných prostranství

Zároveň s tím, jak jsme se snažili získat od obce pravdivé informace a jednat s paní starostkou o tom, oč nám jde, stupňoval se nátlak některých obyvatel Mlak na nás, o němž jsme přesvědčeni, že pramenil (a dosud pramení) z nedostatečné informovanosti, resp. účelové dezinformovanosti a manipulace ze strany obce. Naši spoluobčané se nechali slyšet, „ať od toho dáme ruce pryč, nebo uvidíme, co se stane!“ Poslouchali jsme sdělení typu: „Jestli kvůli vám nebude opravena silnice, budete si ji opravovat na vlastní náklady!“ nebo „Naštvete paní starostku a už pro Mlaka nic neudělá.“ apod. Znovu zdůrazňujeme, že oprava silnice a kácení stromů spolu nijak nesouvisí, vyjma toho, že si je paní starostka spojila, neboť se jí to hodilo. Proto také nikdy nahlas jednoznačně lidem neřekla, že kácení v projektu vůbec není a fakticky s ním nijak nesouvisí.

Navštívili jsme paní starostku, vylíčili jí situaci v osadě a žádali ji, aby občanům pravdivě vysvětlila, jak to s kácením stromů bylo, a zastavila spojování kácení stromů s opravou silnice. Paní starostka to odmítla udělat, naopak pověsila na nástěnku sdělení, v němž poděkovala těm, kteří stromy pokáceli, za nezištnou pomoc.

Březen 2008

Situace se neúnosně vystupňovala o Velikonocích, kdy naši sousedi obrátili svůj útok proti našim dětem – vyhnali je ze skupinky dětí, která tradičně chodí na Mlakách společně koledovat, vyhodili je bez koledy ode dveří a nepřišli si k holčičkám pro připravená vajíčka. Do tohoto textu nepatří pohoršování se nad úrovní tohoto činu (ačkoli se neustále pozastavujeme nad ubohostí dospělých lidí, kteří mají potěšení z toho, že ublíží malým dětem jen proto, že nemají rádi jejich rodiče – kdo z nich asi měl požitek z pohledu na plačící děti předškolního věku?). Okamžitě jsme navštívili paní starostku u ní doma a naléhavě ji žádali, aby situaci v obci uklidnila, neboť ona jediná má informace i autoritu, které jí umožňovaly to udělat. Odmítla to znovu. Jelikož jsme ji v emocionálně vypjaté situaci navštívili u ní doma, druhý den jsme se jí ústně i písemně omluvili za to, že jsme ji navštívili mimo úřad a mimo úřední hodiny i za tón, kterým jsme s ní jednali. O tom, že jsme byli u ní doma, věděla okamžitě celá vesnice. O následné omluvě samozřejmě už nikdo – i to je účelové zacházení s informacemi.

Duben 2008

Na jednání zastupitelstva obce jsme přednesli sdělení, v němž jsme o celé situaci informovali zastupitele a žádali je, aby přijali usnesení, v němž uloží paní starostce, aby předala lidem pravdivé informace a uvedla celou situaci na pravou míru.

Sdělení ZO dne 3.4.2008

V tomto sdělení jsme také uvedli, že pokud to paní starostka neudělá, budeme nuceni přizvat k posouzení případu nezávislý orgán, tj. Českou inspekci životního prostředí, aby lidé dostali pravdivé informace od respektované autority.

Dne 5.4.2008 se konala v osadě Mlaka schůzka občanů s paní starostkou. Ačkoli oznámení o této schůzce viselo na vývěsce nejméně týden dopředu (tj. od konce března), slyšeli jsme následně od spoluobčanů tvrzení, že bylo svoláno kvůli našemu vystoupení na zastupitelstvu (které se konalo 3. dubna)! Kde se berou takto podivně zkreslené informace?! Paní starostka zde znovu lidem vysvětlila situaci velmi zkresleně a nepravdivě. Znovu tvrdila, že oznámení o kácení existovalo předem, což není pravda, že na tyto stromy není jednoznačné, zda bylo potřeba povolení nebo oznámení. Zákon o ochraně přírody je v této věci velmi jasný a neoddiskutovatelný – pro kácení jakýchkoli stromů na obecním pozemku – bez ohledu na jejich velikost, původ, počet a stav – je nutné povolení. (Tento zákon platí 16 let – máme se domnívat, že ho za těch 16 let paní starostka nikdy nepoužila? Jak se v obci dosud kácelo?) Znovu uvedla, že kácení stromů je součást projektu na opravu silnic.

Zákonné normy týkající se kácení stromů

Následně jsme požádali paní starostku o kopii zápisu z této schůzky občanů, která je dokonce přílohou zápisu z následujícího jednání zastupitelstva. Paní starostka nám tento dokument odmítla poskytnout, čímž porušila zákon o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o kopii zápisu ze schůzky občanů a zamítavá odpověď paní starostky

Občan má právo na informace – senátor Kužílek

Jelikož i po schůzce starostky s občany nedošlo k vyjasnění situace a lidé nedostali pravdivé informace, požádali jsme Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) o prošetření případu. Písemné žádosti předcházela telefonická konzultace s ing. Jiráčkem, vedoucím příslušného oddělení ČIŽP, v níž nám sdělil, že porušení zákona je evidentní, že ačkoli za nezákonné pokácení stromů nese zodpovědnost vždy konkrétní osoba, která stromy porazila, zodpovědnost paní starostky je neoddiskutovatelná, už jen antedatováním příslušného dokumentu vážně porušila zákon.

Žádost ČIŽP

Ačkoli se pracovníci ČIŽP chovali na samém začátku velmi profesionálně, po jednání s paní starostkou se situace změnila. Zamlčeli naše svědectví, vědomě přistoupili na smyšlenou verzi o kácení a případ nakonec (někdy v létě) uzavřeli, aniž by nám zaslali výslednou zprávu.

Květen 2008

Obdrželi jsme dílčí zprávu o probíhajícím šetření ČIŽP (ačkoli se jmenuje Sdělení výsledku šetření, skutečným výsledkem není, případ byl uzavřen až v létě, konečnou zprávu jsme však z neznámých důvodů neobdrželi). V něm jsme se dozvěděli mj. že paní starostka vystavila ještě jedno Oznámení, kromě toho, které nám na žádost v únoru poskytla – tj. další antedatovaný dokument! Toto druhé oznámení paní starostka vylepšila – uvedla výčet stromů, zakreslila je do mapy a zakryla data pořízení přiložených výpisů z Listu vlastnictví. Nevšimla si však, že od 1. dubna změnil katastrální úřad vzhled svých dokumentů na internetu a tudíž je na výpisech z LV jasně vidět, že byly pořízeny po tomto datu, a přitom jsou součástí dokumentu, údajně vystaveného v prosinci 2007! Kupodivu to však nevadilo ani ČIŽP. Ze zprávy jsme se také dozvěděli, že paní starostka údajně neví, kdo stromy pokácel! S trochou velkorysosti by se možná dalo přistoupit na to, že neví, kdo kácel všechny stromy kolem rybníků, ačkoli jsme přesvědčeni, že to od místního zastupitele velmi dobře věděla. Velmi dobře však věděla, komu dovolila pokácet břízy. Další evidentní lež!

Druhé padělané oznámení

Sdělení výsledku šetření ČIŽP

Zde se stopy příběhu „Pokácené stromy“ ztrácejí. Nevíme, jak byl případ inspekcí uzavřen, ani zda proběhlo a jak dopadlo vyšetřování padělání dokumentů ze strany paní starostky, což už je záležitost kriminální policie.

Nekončí tím však naše snaha získávat od obce informace a jednat na rovinu. Naši pozornost a energii totiž od května spotřebovává nový příběh, a to „Jak nepostavit rebelům silnici“. Čtěte:

Jak nepostavit rebelům silnici

A na něj navazuje:

Máme na Mlakách chráněné druhy? Kašleme na ně!

 

Jsme si vědomi toho, že sled takto popsaných událostí může působit trochu nevěrohodně a čtenář se může ptát – nepřehání oni trochu? Nejsou paranoidní? V takovém případě prosíme, prostudujte si přiložené dokumenty. Jsou v nich důkazy pro většinu našich tvrzení. Z jednání zastupitelstva máme zvukové záznamy, z mnoha osobních schůzek s paní starostkou také. Bohužel nám několik týdnů trvalo, než jsme pochopili, že pořizování zvukových záznamů bude nutné a mnohá jednání z počátku kauzy nahraná nemáme.