Jdi na obsah Jdi na menu
 

Věc: sdělení občanů obecnímu zastupitelstvu obce Drhovle ve věci pokácených stromů na Mlakách, 3.4.2008

 

Vážené dámy, vážení pánové, paní starostko,

děkuji za poskytnutí prostoru pro toto sdělení. Obracím se na vás jménem občanů Mlak, kteří vyslovili své nesouhlasné stanovisko s kácením stromů, které v osadě v lednu a únoru t.r. proběhlo.

 

Žádáme tímto zastupitelstvo, aby naše sdělení vzalo na vědomí a v usnesení uložilo konkrétním osobám konkrétní kroky k nápravě vzniklé situace.

 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

je nám zřejmé, že jste nyní ve velmi obtížné situaci a že po vás v krátkém čase tohoto jednání nemůžeme chtít, abyste nezávisle posoudili celý případ a rozhodli o tom, kde je pravda.

Přesto vám nyní popíšeme situaci a požádáme vás, abyste rozhodli o jejím vyřešení.

 

V lednu a únoru t.r. bylo v osadě Mlaka pokáceno několik vzrostlých zdravých stromů a větší množství malých stromů. Od chvíle, kdy jsme se o kácení stromů začali zajímat, čelíme sérii nepravdivých a měnících se informací a argumentů. Jak nám je paní starostka postupně předkládá, tak postupně zjišťujeme, že jde o polopravdy a nepravdy. Máme za sebou více než 6 týdnů jednání s paní starostkou, prověřování jejích sdělení, studování zákonů a právních norem a stanovisek a doporučení právníků Ekologického právního servisu a odborníků z České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Můžeme zde nyní zodpovědně říci, že paní starostka v této věci porušila zákon, a to pravděpodobně několikrát:

 1. ústně povolila kácení stromů na obecních pozemcích občanům, kteří stromy pokácet chtěli – ač je starosta oprávněn povolení vydávat, nesmí ho vydat ústně a nesmí ho vydat na základě žádosti kohokoli jiného než obce samotné

 2. na naši žádost o zaslání kopie povolení nám paní starostka poslala dokument, jehož vystavením pochybila hned několikrát

  1. vystavila oznámení ke kácení stromů, k němuž musí být vydáno nutně povolení

  2. vystavila oznámení bez základních náležitostí, které je tudíž neplatné

  3. vystavila oznámení, aniž by toto bylo zveřejněno zákonným způsobem

  4. vystavila oznámení s datem 7.12. 2007 – s tím, že se v něm opírá o požadavek policie, který je přiložen a je datován 29.ledna 2008, také přiložené výpisy z listu vlastnictví jsou datovány 23.1. a 31.1.2008 a 19.2.2008, tzn. že přílohy, o něž se oznámení zčásti opírá, jsou o měsíc až dva pozdějšího data, než oznámení samotné

  5. vystavila oznámení, kde zdůvodňuje kácení projektem pana ing. Ševčíka na úpravu zeleně, v němž není o kácení na parcelách, kde ve skutečnosti proběhlo, ani zmínka, a i kdyby byla, tento projekt nepředstavuje zákonem požadované závažné zdůvodnění rozhodnutí

 3. když jsme paní starostku bezprostředně po obdržení tohoto dokumentu upozornili na uvedená pochybení a žádali ji o nápravu, tj. o doznání pochybení a vysvětlení situace občanům na Mlakách, paní starostka to odmítala udělat. Poté postupně vydala dvě prohlášení, která byla vyvěšena na vývěsce. V prvním ocenila nezištnou pomoc občanů s nepovoleným kácením. Poté, co jsme ji upozornili na nepatřičnost takového postoje, vydala druhé prohlášení, v němž kácení označila za unáhlené. Toto druhé „stanovisko obce“ dovolila sundat z vývěsky cca po 2 hodinách s vysvětlením, že se některým občanům nelíbilo. Považujeme za nepřípustné, aby stanovisko obce bylo poplatné postojům některých občanů. Stanovisko obce musí důsledně dbát platných zákonů a musí být nestranné a nezpochybnitelné.

 4. Ve chvíli, kdy jsme se o záležitost začali zcela legitimním způsobem zajímat, vypukla mezi občany Mlak panika, že v důsledku našeho jednání se paní starostka rozzlobí a přestane pro Mlaka náležitě pracovat a že tak bude ohrožena připravovaná oprava silnice. Zároveň používali nepravdivý argument, že na lednové schůzce s paní starostkou všichni občané podepsali souhlas s kácením. Je otázkou, jak se stalo, že tyto evidentně mylné představy sdílela většina občanů Mlak a trvají na nich dodnes, i přesto, že nám osobně paní starostka již před měsícem ústně sdělila, že tyto představy jsou samozřejmě mylné. Když jsme však žádali paní starostku, aby totéž výslovně, jednoznačně a srozumitelně sdělila občanům, odmítla to udělat. A to i přesto, že jsme ji informovali, že v důsledku těchto mylných představ na nás naši spoluobčané vyvíjejí nepřípustný nátlak v podobě lživých pomluv, vyhrožování a zastrašování, jímž chtějí dosáhnout toho, abychom se o věc přestali zajímat. Situace vyvrcholila o Velikonocích, kdy se snížili k tomu, že věc obrátili proti předškolním dětem. Pochybení paní starostky v této věci spočívá v tom, že jako představitelka obce odmítla vyslyšet naše opakované naléhavé žádosti a podniknout kroky, které by bývaly situaci včas uklidnili. Stačilo řádně a srozumitelně říct občanům pravdu a vyvést je tak z omylu. Paní starostka to dosud neučinila a nese tudíž zodpovědnost za vyhrocenou situaci na Mlakách. Paní starostka na naše žádosti namítala, že nenese odpovědnost za osobní vztahy mezi občany Mlak. Chceme vás ubezpečit, že pokud by spory mezi občany nastaly proto, že jeden chodí druhému za ženou nebo že koza jednoho sežrala druhému zelí, tak bychom s tím za paní starostkou nechodili. Tyto konflikty však vznikly v důsledku neprofesionálnímu výběrovému zacházení s informacemi vůči občanům.

 

Tolik nástin pochybení paní starostky. Kromě nich nám opakovaně písemně i ústně sdělovala nepravdy, které jsme postupně odhalovali.

 

Vážení zastupitelé,

nemusíte nyní ověřovat, na čí straně je pravda. Dnes dopoledne jsme záležitost – zatím anonymně – konzultovali s vedoucím příslušného oddělení ČIŽP v Českých Budějovicích. Z této konzultace jednoznačně vyplynulo, že paní starostka postupovala nesprávně a pokud by byla inspekce přizvána, aby případ prošetřila, skončí to pro obec pokutou – vzhledem k výše uvedeným pochybením.

 

Jedna z rolí obecního zastupitelstva je působit jako záruka, že jím zvolený starosta postupuje při výkonu své funkce v souladu s platnými zákony a dalšími závaznými normami tohoto státu. Je nutné jednoznačně předejít tomu, aby se takové jednání veřejného činitele v naší obci opakovalo, neboť představuje pro obec velké ohrožení.

 

Proto vám nyní předkládáme návrh usnesení k tomuto bodu jednání. Prosíme, vyberte jednu z následujících dvou variant:

 

1) Paní starostka sdělí občanům Mlak – a to v ústním jednání v sobotu 5.4.2008 a také písemně prostřednictvím veřejné vývěsky – doslova následující:

 

 • Omlouvám se manželům Slabovým, panu Oudesovi, paní Knotkové a panu Staňkovi, kteří upozornili na nesprávnost postupu kácení, za to, že v důsledku nedostatečné informovanosti ostatních občanů z mé strany, byli vystaveni neoprávněnému a nepřípustnému nátlaku a očerňování

 • Omlouvám se ostatním občanům Mlak, že v důsledku nedostatečné informovanosti z mé strany, setrvávali po dlouhou dobu v omylu, kvůli němuž se uchýlili k nepřípustnému chování vůči svým spoluobčanům

 • Sděluji, že stromy byly pokáceny bez řádného povolení a občané, kteří na to upozornili, tak učinili oprávněně

 • Sděluji, že kácení stromů a připravovaný projekt na opravu silnice a projekt pana ing.Ševčíka na úpravu zeleně spolu nikterak nesouvisejí

 • Ubezpečuji vás, že jednání ohledně kácení stromů nijak neohrožuje opravu silnice

 • Potvrzuji, že domněnka některých občanů, že neshody mezi občany v osadě mohou zapříčinit moji neochotu pro osadu ve funkci starostky náležitě pracovat, je mylná a neopodstatněná

 • Sděluji, že na schůzce občanů v lednu t.r., kde byly projekty představeny, občané podepisovali projekt na opravu silnice jako účastníci řízení. Tyto podpisy nemají nic společného ani s projektem na úpravu veřejných prostranství, ani s kácením stromů, které poté proběhlo.

 

Nebo

 

 • 2) protože je nutné uzavřít tuto záležitost jednoznačným konstatováním, zda byly porušeny zákony, kým a jakým způsobem – a to hlavně proto, aby tento případ sloužil jako záruka, že se takové postupy nemohou standardně opakovat – je nutné povolat nezávislý orgán, tj. Českou inspekci životního prostředí, aby prošetřila a posoudila zákonnost kroků paní starostky v této věci.

 

Chtěli bychom vás v souvislosti s tím informovat o tom, jak vypadá postup udělování pokut. Shledá-li inspekce porušení zákona ze strany představitelů obce, uloží pokutu obci. Pochybil-li starosta při výkonu státní správy a je-li prokázáno osobní zavinění, může zastupitelstvo vymáhat zaplacenou pokutu na státu. V takovém případě pak pokutu hradí starosta postupnými srážkami ze mzdy.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

chceme vás ubezpečit, že nejsme zarytí ekologičtí extrémisté, kteří by se nemohli smířit s opodstatněným kácením stromů. V této záležitosti však více než o stromy jde o dodržování základních principů demokracie, tj. o to, aby

 • občan mohl beztrestně vyjádřit své stanovisko,

 • aby občan mohl požádat své volené zástupce o informace a vysvětlení situace a aby na svůj dotaz dostal bez zbytečných prodlení kompletní a pravdivou odpověď,

 • aby občané mohli důvěřovat zástupcům obce, že při výkonu své funkce postupují v souladu s morálními principy a se zákony této země, protože důsledky opačného jednání nenesou pouze oni osobně, ale celá obec.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

v první řadě může dnes situaci zdárně vyřešit sama paní starostka, pokud se přihlásí ke své zodpovědnosti. Pokud to neudělá, je ve vašich rukách rozhodnutí, zda jí doznání, omluvu a vysvětlení situace uložíte jako zastupitelstvo nebo zda zvolíte prošetření záležitosti inspekcí.

 

Děkujeme vám za pozornost.

Richard a Kateřina Slabová, Miroslav Oudes, Tomáš Staněk