Jdi na obsah Jdi na menu
 

zasedání 16.února 2011

Z á p i s

 

z prvního   zasedání  Zastupitelstva obce Drhovle konaného dne 16.února  2011  od 17. hodin

v zasedací místnosti OÚ v Drhovli

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomno: 9 členů ZO dle listiny přítomných

 

            Zasedání  Zastupitelstva  zahájila a  řídila  starostka obce , která po zjištění, že  ZO je schopné usnášení , navrhla  zapisovatelku zápisu -  paní Jitku Bláhovou a ověřovatele zápisu pana Ing.Víta Kláska a pana Jiřího Bláhu.

Veřejným hlasováním 9 členů ZO pro  byla  schválena p.Jitka Bláhová  zapisovatelkou a  8 členy pro, /zdržel se: 1 p.Klásek/  byli schváleni p.Ing. Vít Klásek  s p.Jiřím Bláhou ověřovateli zápisu.

 

Poté starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu jednání:

 

1. Kontrola usnesení  a zápisu z minulého zasedání

2. Inventarizace obecního majetku k 31.12.2010

3. Zpráva o činnosti  KV a plán práce na rok 2011

4. Zpráva o činnosti  FV a plán práce na rok 2011

5. Ustanovení opatrovníka

6. Zpráva o poskytování informací za rok 2010

7. Smlouvy o zřízení práva věcného břemene

8. Aktualizace povodňové komise

9. Setkání důchodců v roce 2011

10. Bezdrátový rozhlas do osad

11. Příprava projektů v rámci vyhlášených grantů

12. Žádost o vybudování sociálního zázemí v Mlakách

13. Vybudování větrných elektráren

14. Vyhodnocení veřejné zakázky /výměna oken v sále v D.Hoře/

15. Záležitosti občanů

      a/ Úprava směrné části ÚPO /žádost p.Pelouchové/

Usnesení č. 1/2011

K návrhu programu jednání nebyly vzneseny připomínky a program jednání byl schválen.

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

J e d n á n í:

 

1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání

Byla provedena kontrola zápisu   a usnesení ze  zasedání, které se konalo dne  30.12.2010  Drhovli  

usnesení č.23/2010 – trvá, p.Frinta  zatím k dohodě s paní Mžíkovou nedospěl

usnesení č.24/2010 – trvá do doby vyřízení žádosti p.Frinty. Manželům Kolářovým  bylo sděleno

                                  rozhodnutí ZO dne 14.4.2010.

Ke stále se prodlužující době splnění usnesení  č.23 a 24/2010 podala starostka návrh, aby příští zasedání  ZO ve věci spoluvlastnictví pozemků v Dubí Hoře  rozhodlo i přesto, že p.Frinta  s p.Mžíkovou  dohodu neuzavřou. S tímto návrhem souhlasili všichni ostatní členové ZO.

 

Ke znění zápisu minulého zasedání vznesl připomínku p.Ing.Vít Klásek a to k formulaci  bodu 2/  s tím, že  revokace usnesení č.92/2010 byla navržena  vzhledem k podstatně  nižší nabídkové ceně, potvrzené   p.Milanem Balounem starostce obce. Tuto nabídnutou cenu  zastupitelstvo  při svém jednání  při otevírání obálek jednoznačně nepochopilo.

p. Kunt – k bodu č.4/ upřesnil, že  návrh na změny Jednacího řádu  ZO předkládal na základě JŘ z roku 2002. Platný Jednací řád z r. 2006 neměl k dispozici.

Usnesení č.2/2011

ZO po projednání a vyjasnění  výše uvedených doplňků schválilo projednání usnesení a zápisu z 30.12.2010.

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se :0

 

2. Inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2010

S konečnými výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12.2010 seznámila přítomné členka hlavní inventarizační komise p.Alena Lišková. Inventarizace byla provedena u hmotného a nehmotného  majetku, pozemků, finančního majetku, materiálových zásob, cenin, drobného hmotného majetku, pohledávek a závazků, běžných účtů, účtů fondu a podrozvahových účtů. Hlavní  inventarizační zápis tvoří přílohu orig.zápisu.

K záznamům  fyzických  inventur vznesl námitky p.Kunt, který  prováděl dohled  při některých  dílčích inventurách, kde si dohodl termín. Podle jeho zjištění nebyly vždy  inv.seznamech uvedeny předměty a materiál, které ve skutečnosti na provozovnách byly. Po rozpravě bylo upřesněno, že se jednalo  především o majetek, který není ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví nájemců . Nebo se jedná  o drobný majetek,  finančně neevidovaný. V průběhu rozpravy p.Kunt  upozornil na chybějící kamna na tuhá paliva v provozovně sálu v Drhovli. Jejich  likvidace byla  provedena  starostkou  obce.

Usnesení č.3/2011

ZO po projednání schvaluje výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12.2010  dle přednesené zprávy hlavní inv.komise.

Hlasování: pro:8, proti:1 /p.Kunt/, zdržel se:0

 

3.Zpráva o činnosti KV a plán práce na rok 2011

Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZO Drhovle za rok 2010 podal předseda  KV pan Jan Kára. V rozpravě k předložené zprávě vznesl připomínku p.Kunt, který navrhoval, podávat zprávu do ZO po každém jednání KV.

Usnesení č.4/2011

a/ ZO   bere na vědomí  zprávu o činnosti KV za rok 2010

   Hlasování: pro: 9, proti:0, zdržel se:0

b/ Připomínka pana Kunta o podávání zprávy z jednotlivých zasedání KV  do ZO nebyla  schvá-

    lena.

    Hlasování: pro:2 / p.Kunt, p.Klásek/, proti:7, zdržel se: 0

 

Předseda kontrolního výboru dále seznámil přítomné s plánem činnosti KV na rok 2011.

Usnesení č.5/2011

ZO po projednání schvaluje  plán práce KV na rok 2011

Hlasování: pro:7, proti:0, zdržel se: 2 /p.Kunt, p.Klásek/

 

4. Zpráva o činnosti FV a plán práce na rok 2011

Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2010 přednesl předseda výboru p.Jiří Bláha.

Usnesení č.5/2011

ZO  bere zprávu o činnosti finančního výboru  za rok 2010 na vědomí.

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

Předseda finančního výboru  pan Jiří Bláha  seznámil přítomné s plánem činnosti na rok 2011.

Pan Ing.Vít Klásek vznesl dotaz, zda lze měnit smlouvy s dodavateli služeb za účelem  získání  nižší nabídkové ceny. Zodpovězeno:  nabídky levnějších nebo výhodnějších  služeb pro obec  schvaluje  ZO  a předkládat je mohou jeho členové  nebo výbory  zastupitelstva obce, především  finanční výbor.

Usnesení č.6/2011

ZO po projednání schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2011.

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

5.Ustanovení opatrovníka

Rozhodnutím okresního soudu v Písku  byla obec Drhovle ustanovena opatrovníkem pro nesvéprávné  obyvatele Domova pro seniory Světlo v Drhovli: paní  Bohumilu Hrnečkovou, nar.9.5.1931,  paní Annu Procházkovou, nar.18.10.1929 a pana Josefa Diviše, nar.6.1.1936 .

Usnesení 7/2011

a/ ZO bere usnesení okresního soudu v Písku o ustanovení obce Drhovle jako  opatrovníka

   nesvéprávných osob  na vědomí

b/ ZO  pověřuje výkonem funkce opatrovníka  pro nesvéprávné : paní Bohumilu Hrnečkovou,

    nar. 9.5.1931,  paní Annu Procházkovou,  nar.18.10.1929 a pana Josefa Diviše, nar.6.1.1936

   všichni  trvale bytem v Domově pro seniory Světlo v Drhovle čp.44 starostku obce  p.Boženu

   Havlíkovou.

Hlasování: pro:9,  proti:0, zdržel se:0

 

6.Zpráva o poskytování informací za rok 2010

Zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 za rok 2010 podala starostka obce. V průběhu roku byly vyřízeny 3 žádosti . Všem žádostem bylo vyhověno, byly vyřízeny v termínu  a zpoplatňovány nebyly.

Usnesení č. 8/2011

ZO po projednání bere zprávu o poskytování informací podle zák.106/1999 Sb. na vědomí.

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

7. Smlouvy o zřízení práva věcného břemene

Po dokončení staveb  úpravy  NN a přípojek   NN k nemovitostem v  Pamětice předložila starostka obce ke schválení došlé Smlouvy o zřízení  práva odpovídajícího věcnému břemenu  pro pí Marušovou, p.Misturu  a čp.13 v Paměticích .Těmto smlouvám předcházelo schválení budoucích smluv o věcném břemenu..

Usnesení č.9/2011

ZO po projednání  schvaluje  Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v

katastrálním území Pamětice u Drhovle na   stavby  s názvem:

a/ Pamětice-pí Marušová, úprava NN, přípojka NN na obecní  pozemek parc.č. KN 1152/4  za

   úhradu  1 000 Kč

b/ Pamětice – p.Mistura, kabelová přípojka NN na pozemcích parc.č.KN  1121/1 ,1152/4 a st.

   č.13/5 za úhradu 500,- Kč.

c/ Pamětice- čp.13, úprava NN na pozemek č.parc. KN 1152/3 za úhradu 500,- Kč.

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

8.Aktualizace povodňové komise

Starostka obce seznámila přítomné  s aktualizovaným složením povodňové komise obce, do které byli zařazeni: pp. Božena Havlíková, Vladimír Pekárek, Jiří Bláha, Karel Tvrdík, Milan Vaněček, Jan Kára a Josef Řeřicha.  V rozpravě vznesl návrh p.Ing.Klásek, aby  jednotlivým členům byla přiřazena lokalita, za kterou by nesli zodpovědnost a byli zároveň pro tuto lokalitu kontaktní osobou. Tento návrh bude zapracován do povodňového plánu obce.

 

Usnesení č.10/2011

ZO po projednání schvaluje složení povodňové komise obce .

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

9.Setkání důchodců v roce 2011

Starostka obce podala návrh na zajištění setkání pro důchodce obce, které by se uskutečnilo  dne 9.dubna 2011 od 14 hodin v sále v Dubí Hoře. Podle velkého  zájmu občanů byla oslovena kapela Staropražských heligonkářů  a ZO byl předložen návrh smlouvy . Starostka obce vyzvala  členy ZO k pomoci při zajištění této akce.

Usnesení č.11/2011

a/  ZO po  rozpravě  schvaluje setkání důchodců obce Drhovle a  smlouvu na účinkování  kapely

     Staročeských heligonkářů ve výši 7800,- Kč. Doprava najatým mikrobusem bude účtována

     zvlášť, podle najetých kilometrů.

b/ ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

c/ ZO ukládá svým členům, podílet se podle svých možností  na organizaci akce.

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

10. Bezdrátový rozhlas do osad

ZO byla tlumočena  nabídka  firmy  Bártek s.r.o.  rozhlasy  na ozvučení sídel obce Drhovle pomocí  bezdrátového rozhlasu, včetně pomoci při získání dotace.

Usnesení č.12/2011

a/ ZO po projednání schvaluje zavedení bezdrátového rozhlasu do sídel obce v případě získání

  dotace.

b/ ZO ukládá starostce obce objednat  u firmy Bártek s.r.o. rozhlasy poptávku na  ozvučení sídel

   včetně  předběžného  průzkumu lokality, možnosti instalace a  finančního podílu obce, která

   bude  pro obec zdarma

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se 0

 

 

11.Příprava projektů v rámci vyhlášených grantů

Starostka obce informovala přítomné o některých  vyhlášených grantech KÚ .kraje  a možnostech jejich  využití pro obec. Z nabízených grantů lze  využít grant na opravu sakrálních staveb, z kterého by se mohla  opravit návesní kaple v Dubí Hoře,  výklenková kaplička  u Nové Hospody a výklenková kaplička U Sluníčka v Chlaponicích. Podaný grant ČEZ na výstavbu víceúčelového hřiště v Mlakách zatím vyřazen nebyl  a postoupil do užšího výběru.

Usnesení č.13/2011

a/   ZO po projednání schvaluje zajištění oprav kaple v Dubí Hoře, výklenkové kapličky U

     Sluníčka  Chlaponicích a výklenkové kapličky u Nové Hospody s využitím grantu KÚ

     .kraje.

b/ ZO ukládá starostce obce zpracovat veškeré podklady i žádosti o dotace na opravu sakrálních

    staveb v rámci grantových programů KÚ .kraje ve stanovených termínech.

c/ ZO ukládá starostce obce připravit veškeré podklady pro stavební řízení, včetně vynětí ze ZPF

    na vybudování víceúčelového hřiště v Mlakách pro případ, že by byl grant na tuto stavbu

    úspěšný.

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

 

12.Žádost o vybudování sociálního zařízení v Mlakách

Byla projednána žádost  občanů osady Mlaka o vybudování sociálního zařízení pro klubovnu v Mlakách přístavbou ke stávající budově. Sociální zařízení  by se budovalo svépomocí obce za přispění pomoci místních občanů. Náklady stavby by činily cca 200 tisíc korun.K předloženému  záměru  se vyslovil p.Ing.Klásek, který doporučoval konzultaci předloženého projektu  přístavby s KHS .kraje.

Usnesení č.14/2011

a/ ZO po projednání  schvaluje vybudování sociálního zařízení u klubovny v Mlakách , finanční

    zabezpečení bude projednáváno při  hodnocení hospodaření obce a možnosti uvolnění    

   potřebných  prostředků.

b/ ZO ukládá starostce obce  zajistit stavební povolení, veškeré podklady a projednání  projektu

   stavby s KHS  pro případ, že bude  stavba zahájena.

Hlasování: pro:7, proti:1 / p.Kunt/, zdržel se: 1 /p.Klásek/

 

Starostka obce  zdůvodnila, oproti  návrhu programu na pozvánkách, nezařazení bodu „Vybudování větrných elektráren“ do programu jednání  ZO pro značný nesouhlas občanů a vlastníků pozemků  vybraných lokalit.

 

13. Vyhodnocení  veřejné zakázky na výměnu oken v sále v Dubí Hoře

Členové ZO provedli otevírání obálek na zakázku „Výměna oken a dveří v sále a pohostinství v Dubí Hoře. Na výzvu o zakázku došly ve stanoveném termínu 4 nabídky. Nabídky byly vyhodnoceny podle ceny v závislosti na typu nabídnutého rámu, kvalitě skla a kování oken.Podle  těchto podmínek  byly cenové rozdíly jednotlivých firem minimální. Z tohoto důvodu byl výběr zhotovitele posunut na příští zasedání ZO.

Usnesení č.15/2011

ZO po projednání ukládá svým členům, do příštího zasedání získat potřebné reference zúčastněných firem na veřejnou zakázku  pro vydání rozhodnutí na výběr zhotovitele.

Hlasování: pro: 9, proti:0, zdržel se:0

 

14. Záležitosti občanů

a/ Úprava směrné části ÚPO

Byla projednána žádost paní Pelouchové o  úpravu směrné části územního plánu obce , která se týká lokalit č.1,3,4,5 sídla Drhovle. Kapitola 5 textové části -  Limity a regulace stanoví převládající  orientaci hřebene střechy ve směru V-Z. Konkrétní záměr  majitele pozemku č.parc.301/22 s ohledem na omezení / trasy a OP VVN, silnice 1.třídy, rozhledové trojúhelníky apod./ a na co  nejefektivnější umístění stavby  požaduje  úpravu  převládající orientace hřebene stavby ve směru S-J. Žádost byla postoupena zhotoviteli  ÚPO, který požadavek posoudil a zpracoval  v „Úpravě č.1 směrné části ÚPO Drhovle.“

Usnesení č.16/2011

ZO po projednání bere  na vědomí  „Úpravu č.l směrné části ÚPO Drhovle“

Hlasování: pro:9, proti:0, zdržel se:0

 

Po projednání programu jednání l.zasedání  ZO vystoupil p.Kunt  s připomínkou, zda by se při budování vodovodu v Paměticích  nemohla  vybudovat kanalizace v horní části sídla od čp.13 až do výjezdu z osady  ve směru ke Třem Křížům. Zodpovězeno: Pokud obec získá dotaci a bude zahájena stavba vodovodu, nelze současně budovat i kanalizaci, protože se jedná o samostatnou  stavbu, na kterou nebylo vydáno stavební povolení.

 

Jednání ZO  bylo ukončeno v 19,30 hodin.

 

Ověřovatelé zápisu:  p.Ing.Vít Klásek

                                  p.Jiří  Bláha

Zapsala: p.Jitka Bláhová

Zpracovala dne 21.2.2011 p.B.Havlíková

 

                                                                                                          Za ZO obce Drhovle

                                                                                               starostka obce – Božena Havlíková